Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. شناس نامه
 2. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 3. سنتور در ساخت، کوک و تدریس


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. او خود گفته بود...
 2. به چمنزار بیا
 3. بیداد بیدار
 4. پایور، برازنده تاریخ
 5. پرم از چیزی پر
 6. جهان معلق، صداهای وهم آلود
 7. دردی که همراه مشکاتیان بود
 8. ژاله خون شد
 9. سنتور بی مشکاتیان و پایور شد
 10. سنتورنوازی عصر ناصری تا عصر پایوری
 11. شناس نامه
 12. صدایی دیگر از راه می رسد
 13. مرثیه یی فنی برای یک سنتورنواز